BILANČNÍ   DIAGNOSTIKA PRO ÚP a AGENTURY

29.09.2017

Co je bilanční diagnostika ?        

       www.bilancni-diagnostika.webnode.cz     
 Bilanční diagnostika je poradenský proces, který s využitím komplexních diagnostických metod směřuje k optimálnímu využití potencionality člověka při jeho profesním uplatnění. Bilanční diagnostika je metoda poradenské práce, při které psycholog vyškolený v její realizaci společně s klientem hledá cestu nebo varianty řešení pro co nejvhodnější využití schopností, dovedností, zájmů a motivace klienta pro jeho optimální začlenění do pracovních aktivit.
Naplnění tohoto cíle se dosahuje prostřednictvím širokého repertoáru poradenských metod a postupů, určitého sledu skupinových a individuálních konzultací a sběru dat s využitím psychodiagnostických metod.

Bilanční diagnostika je dlouhodobá poradenská činnost vedoucí k profesní orientaci klienta.
Vychází z vyhodnocení osobnostních dispozic klienta, dosaženého vzdělání, osobních a pracovních zkušeností, zdravotního stavu a představ o profesním růstu klienta s přihlédnutím k reálným možnostem trhu práce.

K čemu slouží ?

V procesu bilanční diagnostiky je v centru pozornosti vždy klient. Je aktivním subjektem, který do bilanční diagnostiky vstupuje s určitým cílem - zakázkou a ve spolupráci s psychologem, případně dalšími odborníky hledá řešení své situace. Společně s klientem hledají variantu řešení dané zakázky s ohledem na uspokojení klienta s navrženým řešením.

Cíle bilanční diagnostiky : Zorientovat klienta a zaměřit jej na takové vzdělání nebo pracovní činnost, která jsou vzhledem k jeho schopnostem a možnostem

1/ optimální ke zdravotnímu a duševnímu stavu

2/ ekonomicky přijatelná

3/ společensky přijatelná

Vychází ze základní definice poradenství: "Poradenství je pomoc ke svépomoci". U klienta postupně dochází k uvědomování si své pracovní potenciality, ke korekci představ o uplatnění na trhu práce a k posilování schopnosti řídit svou pracovní kariéru. Hlavním předpokladem efektivního průběhu a dosažení cíle bilanční diagnostiky je pozitivní motivace klienta k pracovnímu zapojení, motivace nechat se vést procesem bilanční diagnostiky a současně být ochoten učinit rozhodnutí o své budoucí kariérové dráze a toto rozhodnutí naplnit.

Využití pro klienty ?

Bilanční diagnostika je vhodná pro většinu dospívající a dospělé populace bez ohledu na pohlaví, věk, vzdělání nebo sociální postavení. Výjimku tvoří lidé s chybějící motivací změnit svůj sociální statut a pracovat. Efektivní je zejména u osob, které jsou vysoce motivované pracovat, hledat, získat a udržet si práci, a odhodlané ke změně. Klientům přináší unikátní příležitost se interaktivně, s pomocí psychologa a metod osobnostní a profesní diagnostiky, zorientovat ve svých vlastních schopnostech, možnostech, příležitostech a potencionalitách pro další profesní směřování nebo specializační přípravu. Otevírá se příležitost stavět další karierové směřování na základech bilanční diagnostika pro optimální další volbu.

Uplatnění bilanční diagnostiky př: 1) uchazeči o zaměstnání z Úřadů práce

2) projekty pro uplatnitelnost studentů a absolventů

3) ve firmách pro optimální vužití potenciálu lidských zdrojů

zdroj : www.asociace-bilancni-diagnostiky.cz  a vlastní zkušenosti z poskytování bilanční diagnostiky od r. 2001

V červnu 2013 byla založena ASOCIACE BILANČNÍ DIAGNOSTIKY

V 10.2017 byl Mgr. et Mgr. Aleš Jelínek zvolen předseda Asociace bilanční diagnostiky, z.s.